Regulamin korzystania z przestrzeni.

Regulamin korzystania z przestrzeni 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Przestrzeń kreatywna 3miejsce, dostępna pod adresem Rydygiera 8/6C, 01-793, Warszawa, prowadzona jest przez Nieagencja spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem KRS 0000761926, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł NIP 5252773460, REGON 382015445.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, dalej zwanych Najemcami, korzystających z Usług i określa zasady korzystania z Przestrzeni.

 

§ 2

Definicje

 1. Najemca – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej korzystające z przestrzeni. 
 2. Sprzedawca – Nieagencja spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyska 24/76, kod pocztowy 01-756, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem KRS 0000761926, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 5252773460, REGON 382015445.
 3. Klient – każdy podmiot korzystająca z Usług.
 4. Usługa – wynajem przestrzeni.

 

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: czesc@3miejsce.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 668 973 004
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Prawa i obowiązki stron

 1. Osoby, które nią mają ukończonego 18. roku życia (małoletnie), mogą użytkować studio tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym lub osobą pełnoletnią.
 2. Najemca zobowiązany jest do użytkowania przestrzeni oraz wszystkich rzeczy objętych przedmiotem najmu, w sposób zawarty w umowie, a w przypadku braku określenia zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem, oraz poszanowaniem prawa i osób znajdujących się w okolicy.
 3. Najemca zna i rozumie konsekwencje prawne wynikające z nieodpowiedniego wykorzystania przestrzeni i zakłócania spokoju.
 4. Wynajmujący oferuje sprzęt fotograficzny, którego lista znajduje się w niniejszym regulaminie.
 5. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
   1. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt w studio zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dba, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z jego winy.
   2. Pełna lista sprzętu dostępna tutaj.
   3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany sprzętowej, jednocześnie aktualizując powyższą listę, oraz informując Najemcę o wszelkich zmianach w niej zachodzących.
   4. Tło fotograficzne ulega naturalnemu cyklowi zużycia (rozumianego również jako zabrudzenie, zgniecenia) i podlegają dodatkowej opłacie. Tło to koszt 40 zł (netto) za każdy, zużyty metr bieżący.
 6. W przypadku chęci wykorzystania sprzętu oferowanego przez Wynajmującego, przy realizacjach Najemcy, Najemca zobowiązany jest przekazać listę wybranego sprzętu Wynajmującemu.
   1. Wynajmujący po otrzymaniu listy od Najemcy, obliguje się do przygotowania wskazanego sprzętu na czas wynajmu.
   2. Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić sprzęt sprawny technicznie.
   3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, należy zgłosić je natychmiast do Wynajmującego, poprzez wiadomość e-mail na: czesc@3miejsce.pl, osobiście, lub telefonicznie.
 7. Pomieszczenie i wyposażenie przestrzeni należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz złożyć elementy dekoracyjne.
   1. W przypadku uszkodzenia wyposażenia przestrzeni, zostanie doliczona kwota proporcjonalna do uszkodzeń, zgodna z rynkową wyceną na dzień zwrócenia przedmiotu wynajmu, o której Wynajmujący poinformuje Najemcę.
 8. Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkód spowodowanych przez siebie lub osoby trzecie współpracujące z Najemcą, oraz przebywające w przestrzeni podczas jego najmu.
 9. Wynajmujący nie odpowiada za szkody materialne i niematerialne powstałe po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem sprzętu, jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach na terenie i w obrębie przestrzeni.
 10. Odwołanie rezerwacji należy zgłosić mailowo na: czesc@3miejsce.pl, osobiście, lub telefonicznie, w czasie nie krótszym niż 48 godzin przed planowanymi pracami
  w przestrzeni. Po tym terminie będzie pobierana opłata w wysokości 80% kwoty dokonanej rezerwacji.
 11. Kwoty doliczane są do ceny wynajmu studia.
 12. W cenie wynajmu nie jest wliczony asystent studia.
   1. W przypadku wyrażenia przez Najemcę chęci skorzystania z pomocy asystenta studia, koszt przydzielenia asystenta jest ustalany każdorazowo z Najemcą.
 13. Czas trwania wynajmu przestrzeni oraz jej elementów składowych wraz ze sprzętem, liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) i liczony jest za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. W przypadku przekroczenia czasu wynajmu, będzie pobierana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę zegarową, zgodna z ceną wynajmu.
 14. W przestrzeni 3miejsce obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, wliczając w to e-papierosy.
 15. Wynajmujący obliguje się do udostępnienia kodu do drzwi dla Najemcy, niezbędnego do otwarcia przestrzeni, a co za tym idzie – rozpoczęcia wynajmu.
   1. Kod podlega regularnej zmianie, jednak zważywszy na bezpieczeństwo obecnych i przyszłych klientów – Najemca jest zobligowany do nieudostępniania kodu osobom trzecim.
 16. Za rzeczy pozostawione w studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
 17. Wynajmujący nie zgadza się na pozostawianie rzeczy i przechowywanie w przestrzeni bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
 18. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
 19. Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie w podnajem lub bezpłatne używanie rzeczy będących przedmiotem wynajmu osobom trzecim.

  § 5

  Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 27 marca 2020 roku.
 2. Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W kwestiach nieuregulowanych obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory, związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia – sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę/miejsce wykonywania umowy.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo.

© All rights reserved. Powered by VLThemes.